Det är vi som är Elevhälsan på L & L

Pia Sarstedt, skolsköterska pia.sarstedt@edu-lustlara.se 

070-944 45 02

Mottagning måndag - torsdag på sköterskeexpeditionen på plan 4. Tidsbokning i första hand via Admentum. Drop-in när lampan ej lyser rött för upptaget.

Lars-Peter Gesslin, skolläkare - kontakt via skolsköterskan

Skolsköterska och skolläkare utgör det team som utför de medicinska insatserna i elevhälsan. Den medicinska kompetensen ska sträva efter en helhetssyn på barns och ungdomars hälsa samt ha ett folkhälsoperspektiv i arbetet. 

 Skolhälsans uppdrag:

  • delta i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete.
  • delta i skolans arbete för en god lärandemiljö och en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • erbjuda hälsobesök och vaccinationer enligt fastställt program.
  • erbjuda hälsosamtal i hälsofrämjande syfte.
  • bidra med medicinsk sakkunskap i elevhälsoteamet och i skolan.
  • uppmärksamma elever med olika former av hälsoproblem och tecken på psykisk ohälsa.
  • göra bedömningar och utredningar vid olika former av skolrelaterade hälsoproblem och inlärningssvårigheter.
  • erbjuda enkla sjukvårdsinsatser.         Vi har sekretess!

Anders Ringård, rektor anders@edu-lustlara.se 070-944 46 01

Rektorns uppdrag är att se till att eleverna får bästa möjliga undervisning. Rektorn leder och planerar arbetet och ansvarar för personal, utveckling samt budget.

Rektor har också ansvar för schemaläggning och uppföljning av utbildningen. Som ansvarig för skolans arbetsmiljö ser rektorn till att elever och alla som arbetar på skolan trivs och får förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt.

Av 3 kap. 8 § i skollagen framgår att ”om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska  även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt

Tomas Rosén, psykolog - kontakt genom rektor

Psykisk ohälsa kan vara ett stort hinder vid inlärning, därför är skolan en självklar och naturlig plats för arbete mot psykisk ohälsa. Skolpsykologens uppdrag är att hjälpa skolan som organisation att se både problem och möjligheter ur elevens perspektiv.  Skolpsykologen arbetar på uppdrag av skolans rektor utifrån gällande skollag och ska vara tillgänglig för elever, föräldrar och skolans personal 

Skolpsykologens jobb är att tolka, förtydliga och förklara problem och situationer ur de inblandades olika perspektiv. Samtidigt är det alltid elevens behov som sätts främst. En orolig förälder eller lärare ska aldrig dra sig för att kontakta skolpsykologen. Utan rätt vägledning kan problem bli större helt i onödan. För att komma i kontakt  med skolpsykologen kontaktar man rektor.

 Mats Lindberg, kurator - kontakt/tidsbokning via Admentum eller genom skolsköterskan.

Skolkurators uppdrag är att arbeta med psykosociala frågor kring eleverna. Skolkurator gör bedömningar och utredningar kring elever som av olika skäl ej mår bra. Det kan gälla elever som har hög frånvaro, som är dåligt motiverade för skolarbetet, som har problem med droger, kamratrelationer, familjerelationer eller andra sociala problem.  Skolkurator remitterar också elever i förekommande fall till psykiatrin eller annan samtalsbehandling utanför skolan. 

 Skolkurator har stödsamtal med elever enskilt eller i grupp. Anhöriga deltar i vissa fall. Det kan gälla samtalsstöd gällande sociala problem eller livssituationer som påverkar skolarbetet. Skolkurator är en professionell samtalspartner i psykosociala frågor för elever, lärare, rektorer, övrig personal och vårdnadshavare.   

Malin Eidin, specialpedagog, malin.eidin@edu-lustlara.se 

Specialpedagogens uppdrag är att vara en pedagogisk resurs för elever, lärare och skolledare. Specialpedagogen är en kvalificerad samtalspartner, handledare och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar, kollegor och andra berörda yrkesutövare. 

Specialpedagogen utvecklar principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram, driver skolans pedagogiska utvecklingsarbete samt utformar och deltar i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram och utredningar i samverkan mellan skola och hem. 

 Specialpedagogen samverkar med och handleder lärarna i frågor kring studier, handledarskapet, samt samverkar efter behov med berörda instanser som Specialpedagogiska skolmyndigheten, Habiliteringen, Barn– och ungdomspsykiatrin etc. 

Ann Davis Axelsson, skolcoach

ann.davis-axelsson@edu-lustlara.se 

Sara Skarp-Hed, skolcoach

sara.skarp-hed@edu-lustlara.se 

Som coach är det viktigt att ge eleven de redskap som behövs för att våga fatta de beslut som krävs för en förändring. Coachen lyssnar aktivt och ställer öppna frågor för att på så sätt hjälpa eleven att utveckla medvetenhet kring vad som krävs för att lyckas. Coachen stöttar och hjälper eleven, så att hen själv hittar svaren och vägen till förändring. Genom samarbete skapas möjligheter att lyckas och målet är helt individuellt. Det kan vara allt från att stärka sin självkänsla, bli bättre i sin sport, hitta motivation till sitt skolarbete, höja sitt betyg i något ämne och mycket annat.  

Coacherna på skolan har en roll som i stor utsträckning bidrar till att eleverna har möjlighet att få sina liv i bättre balans och då har de betydligt större möjlighet att lyckas med sina studier. Men det viktigaste av allt är att de får medvetenhet om att de äger sitt liv!

Karin Wellander, Studie- och yrkesvägledare

karin@edu-lustlara.se 

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att erbjuda vägledning inför framtida utbildnings- och yrkesval. Vägledningen ska alltid ske utifrån elevens förutsättningar, behov och intressen och kan bestå av information, enskilda samtal och vägledning i grupp. Syftet är att hjälpa eleven att öka medvetenheten om sig själv och sina valmöjligheter och stödja eleven i att förbereda och formulera olika mål för framtiden.

Studie- och yrkesvägledaren informerar elever och föräldrar om studie- och yrkesvägar och har kunskap om t ex fortsatta studier, behörigheter och urval, högskoleprov samt studier och arbete utomlands.  Studie- och yrkesvägledaren samverkar med andra utbildningsanordnare och olika aktörer på arbetsmarknaden.