Elevhälsa

För elever i skolan ska det finnas Elevhälsa. För Elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

För Elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till

  • skolläkare
  • skolsköterska
  • psykolog
  • kurator
  • personal med sådan kompetens, att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses

Huvudmannen avgör hur mycket personal skolan ska ha och vilken kompetens som behövs, utifrån lokala behov och förutsättningar. Men den personal som finns för elevhälsans insatser, ska ha den utbildning som behövs för att klara elevernas behov. (Skolverket)

Klicka på länken om du vill läsa mer om vad styrdokumenten säger om Elevhälsan i skolan: 

Skolverkets riktlinjer om Elevhälsa