Om skolan

Likabehandlingsplan 2018/2019

Mål

Friskolan Lust & Läras verksamhet ska genomsyras av ett positivt klimat, där varje elev och vuxen bemöts med respekt och känner trygghet. I vårt dagliga arbete ska vi sträva mot att skapa en öppen, tillåtande atmosfär, där var och en har rätt att ta plats, men där var och en också bidrar till att ge andra människor utrymme att lyckas och må bra. Detta oavsett kön, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Friskolan Lust & Lära är en skola, där vi ser mångfald och olikheter som berikande. Mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling får således ej förekomma vid Friskolan Lust & Lära i Bollnäs, ej heller rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av t ex kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Om något av ovanstående skulle förekomma vid Friskolan Lust & Lära i Bollnäs är det skolans skyldighet att se till att det upphör.

Vad säger lagen?

Från och med 2006-04-01 finns det en lag redovisad i SFS 2006:67 (Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever). Lagen omfattar all verksamhet som beskrivs i skollagen. Lagen innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och/eller funktionshinder förbjuds och att barn och elever får ett lagligt skydd mot all kränkande behandling.

Kränkande behandling innebär att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Det är den kränktes upplevelser som är utgångspunkt för fortsatta insatser.

Vid Friskolan Lust & Lära skall alla vuxna arbeta efter vad som står i Skollagen och utifrån värdegrundsarbetet nämligen att:

 • Alla elever och vuxna ska känna sig trygga och känna att de har lika värde.
 • Alla elever ska uppmuntras, känna sig behövda och ha vetskap om att de kan påverka sin skolsituation.
 • Alla elever ska känna tillhörighet och alla ska känna sig respekterade.
 • Alla elever ska känna att de blir tagna på allvar och att alla vuxna omedelbart reagerar på och agerar vid kränkande behandling.
 • Alla vuxna ska lägga grunden till en positiv människosyn och ge eleverna möjlighet att utvecklas till harmoniska individer.
 • Skolans ordningsregel ”Respektera dig själv och din omgivning” skall genomsyra vårt bemötande av varandra. Vuxna och elever ska ha en levande dialog kring innebörden av regeln.

Handlingsplan för arbete vid mobbning, trakasserier och kränkning

 1. Kartlägg situationen. Börja med att ta reda på vad som hänt, vilka som är inblandade, hur länge det pågått, var och när det hänt och vilka personer som känner till situationen.
 2. Enskilt samtal med den som är utsatt. Samla fakta genom att lyssna aktivt. Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Handledaren kontaktar föräldrarna.
 3. Enskilt samtal med övriga inblandade. Var två vuxna vid samtalet. Det är viktigt att dokumentera samtalet. Prata med de inblandade en och en. De vuxna informerar de inblandade om att det är ett allvarligt lagbrott att utsätta en person för kränkande behandling. Beroende på situationen, avgör de vuxna om de inblandade berättar hemma och föräldrarna kontaktar skolan, eller om skolan kontaktar hemmet direkt. Det är viktigt att föräldrarna till de inblandade får information. Rektor beslutar om eventuell polisanmälan.
 4. Kontinuerlig uppföljning. Det är viktigt att stärka självkänslan hos de inblandade, genom att ge stöd, se och uppmuntra ett positivt beteende. Möjlighet till coachsamtal eller samtal med kurator/psykolog finns.
 5. Stöd för den som blivit utsatt. För att stärka självkänslan är det viktigt att den utsatte eleven blir sedd och får stöd av alla vuxna. Möjlighet till coachsamtal och/eller samtal med kurator/psykolog finns.

Dokumentation. Vid en händelse ska handledaren ansvara för att dokumentation sker och lämnas till rektor.