Om skolan

Ämnesfördjupning

Inom ramen för Skolans val, har Friskolan Lust & Lära valt att satsa på ämnesfördjupning inom värdegrundsarbete, med fokus på Personlig utveckling. Eleverna hos oss har en schemalagd lektion ämnesfördjupning i alla årskurser. I detta övergripande värdegrundsarbete samarbetar vi med ämnena Idrott och Hälsa, Svenska, Religionskunskap, Samhällskunskap och Biologi. Lektionerna i ämnesfördjupning leds av en eller två pedagoger, beroende på innehåll. Arbetssättet varierar också beroende på temat och består bland annat av föreläsningar och filmer, enskilda samtal och övningar, gruppdiskussioner och övningar i grupp.

Klicka på följande länk till Skolverket, för att läsa om grundskolans timplan och skolans val: Timplan för grundskolan

År 7 arbetar vi med jaget, trygghet i gruppen, hälsa och livsstil, personlig planering och strategier för att skapa målmedvetenhet.
År 8 läggs fokus på relationer, motivationsträning, positiv självbild och självkänsla.
År 9 läggs mycket tid på information och gruppvägledning inför gymnasievalet, personlig marknadsföring och förberedelser inför vuxenlivet.

Syftet med ämnesfördjupning inom värdegrundsarbete är att skapa medvetenhet om den egna utvecklingen och ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi vill ge våra elever möjlighet att utveckla god självkänsla och social kompetens och menar att ämnesfördjupningen ger eleven goda verktyg att aktivt styra sin framtid, hantera sina känslor, må bra och bygga starkare och bättre relationer i sin omgivning. Detta är en grundförutsättning för god inlärning och goda studieresultat.